Vi behandlar

Axelbesvär

Elit Ortopedi utreder, behandlar och rehabiliterar besvär och skador i axlar, så att du kan fortsätta ha ett aktivt liv.

Bicepstendinos

Bicepstendinos innebär att bicepssenan eller supraspinatusmuskeln har överbelastats.

Risk för överbelastning och därmed ont i axeln förekommer i många idrotter. Det gäller framför allt när idrottaren använder handen och armen ovanför huvudhöjd, exempelvis i kastidrotter som handboll och spjut samt i olika racketsporter som tennis och squash.

Orsaken till bicepstendinos är oftast plötsliga förändringar i hur axeln används. Det kan vara en kraftigt ökad träningsmängd, felaktig teknik eller ändrade träningsmetoder som utsätter axeln för stor och ovan belastning. Det är bicepsmuskelns långa sena eller den närliggande supraspinatusmuskelns sena som är involverade. Hos framför allt äldre män kan bicepssenan vara utsatt för åldersförändringar och om den då utsätts för plötslig överbelastning, t.ex. vid snöskottning eller när man drar igång gräsklipparen, kan den gå av.

Bicepstendinos ger en smärta på framsidan av axeln och överarmen, framför allt i början av träningspasset. Smärtan avtar ofta under passet, för att sedan återkomma igen efter träningen.

I regel kan man inte röra armen lika långt framåt och utåt sidan samt inåt som man är van vid. Det klassiska tecknet på akut överbelastningssmärta är ömhet när man trycker över bicepssenan och på den främre delen av axeln.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Bicepstendinos är en överbelastningsskada i bicepsmuskelns långa sena som gör ont på framsida axel och överarm. Det är ett besvär som ofta gör att man inte kan leva som man vill, man har smärta och senan riskerar till och med att gå av om man inte behandlar. Hos Elit Ortopedi kan du få hjälp mot biceptendinos genom bland annat biologisk behandling, PRP/ACP och stamcellsbehandling.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka friheten

Impingement

Impingement innebär att mjukdelar kläms ihop i axeln.

Impingement (inklämning) är ett smärtsyndrom med smärta i axel och överarm på grund av klämda vävnader, och är en vanlig orsak till smärta och ont i axlarna. Syndromet beror på trängsel mellan ledkulan i överarmen och skulderbladstaket som ofta leder till en irritation i slemsäcken under skulderbladstaket. Ibland får man också en inflammation i slemsäcken vilket leder till ytterligare smärta.

Att det blir trångt i axeln har ofta flera orsaker som sammantaget ger bekymmer. Det kan röra sig om svullnad i en slemsäck, åldersförändringar i leder och ligament eller att man från början har ett trångt utrymme i axelleden.

De flesta som drabbas av impingement är mellan 40 och 60 år. Ofta uppträder det efter en större ansträngning. Besvären kommer vanligtvis successivt, och upptäcks många gånger i samband med att man arbetar med händerna i axelhöjd eller ovanför huvudet och ska plocka ner någonting från en hylla, eller när man under en kort period ökar belastningen, t.ex. när man möblerar om och bär något tungt.

Eftersom det är många olika vävnader som kan vara inblandade vid impingement, kan även symtombilden se lite olika ut. Några typiska symtom är ömmande eller huggande smärtan i baksida, framsida eller utsida av axeln, utstrålande smärta längs överarmens utsida samt stelhet och kraftlöshet i axelpartiet. Ibland känns smärta när man för armarna uppåt, utåt från kroppen. Vid allvarliga besvär kan man ha för ont för att kunna ligga på den drabbade axeln, och man kan uppleva smärta även i vila och ibland även få domningskänsla i fingrarna.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Impingement, eller inklämningssyndrom drabbar oftast dig mellan 40-60 år. Det gör vanligtvis ont när man ligger, vilket försämrar sömnkvaliteten. Det går att behandla impingement effektivt, så att du kan röra dig fritt och slippa smärta. Hos oss på Elit Ortopedi använder vi bland annat kortisonsinjektioner, biologiska behandlingar, PRP/ACP och stamcellsbehandlingar för att effektivt läka och lindra besvären. Behövs operation kan vi erbjuda det utan väntetider på vår klinik och du kan även få hjälp med fasciabehandlingar och rörlighetsövningar. 

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Rotatorkuffruptur

Rotatorkuffruptur innebär att det skett en bristning i senfästena till de muskler som roterar och lyfter i axelleden.

Det inre lagret av de två muskellager som omger skuldran brukar kallas rotatorkuffen. Ledkulan i axeln omges av senor och muskler som bidrar till stabilitet i axeln, men som också har en viktig funktion för att kunna röra armen. Skador på senorna i det inre muskelskiktet är relativt vanligt och kallas rotatorkuffruptur eller rotatorkuffbrott.

Senorna i rotatorcuffen kan skadas dels i samband med impingement, det vill säga att mjukdelar kläms ihop i axeln, och dels vid någon form av trauma mot axelleden till exempel vid en fallolycka. Detta kan medföra att en eller flera senor skadas eller helt går av (ruptur). Rotatorkuffruptur är ofta en förlängning av impingementsyndrom, alltså när inklämningen av mjukdelarna i axeln har gått så långt att senan brister (se texten om impingement).

Vanligast är smärta i främre och övre delen av axeln eller utsidan av överarmen. Smärtan ökar då man lyfter armen ovan huvudhöjd. Smärtan är ofta värre under natten och ger därför ofta problem med sömnen. Beroende på skadans storlek kan man vara försvagad i armen och vid en total rotatorkuffskada kan man inte lyfta armen varken uppåt eller utåt.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Obehandlade besvär av impingement kan leda till ruptur av rotatokuffen, vilket är när senorna till de muskler som roterar och lyfter axelleden brister. Hos Elit Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla rotatorkuffruptur, så att du slipper smärtan och besvären och kan leva aktivt igen. Bland annat behandlar vi rotatorkuffruptur med biologiska behandlingar, PRP/ACP och stamcellsbehandlingar. Om du behöver opereras kan vi göra det på kliniken, utan väntetid. Dessutom hjälper vi dig gärna med fasciabehandlingar och rörlighetsövningar. .

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka livskvaliteten!

Axelledsartros

Axelledsartros innebär att brosket i axelleden har tunnats ut och inte längre klarar av samma belastning som det gjort tidigare.

Axelleden består av flera ben som med hjälp av ligament och muskulatur kan röra sig fritt i flera olika plan och utföra lyft, vridas mm. I axelleden finns det flera benändar som möts, vilka alla är beklädda med tunt brosk. Dessa ändar kallas för ledytor och brosket, så kallat ledytebrosk, fungerar som en glidyta i axelleden. Vid artros är ledytebrosket skadat vilket ger ökad friktion och funktionen i axelleden blir därmed försämrad.

Artros i axeln är som all artros en ålderssjukdom. Det finns emellertid olika faktorer som kan öka risken för artros i axelleden, till exempel skador i axeln eller om axeln gått ur led tidigare. Axelledsartros är inte lika vanligt som artros i knä eller höft. Den drabbar män och kvinnor i ungefär samma utsträckning, och de flesta som får axelledsartros är över 65 år.

Främsta symtom för denna artros är ont i axeln, stelhet och ibland svullnad. Smärtan kommer smygande successivt och ibland upplever man svårigheter att röra axeln lika mycket som tidigare.

Det finns en specifik artros som kallas AC-artros. Den innebär att man får skadat ledbytebrosk i nyckelbensleden (AC-leden), som är den led som finns mellan den yttre änden av nyckelbenet och skulderbladet. Vid artros i AC-leden tål inte axeln lika hög belastning som tidigare. Värken gör ofta att nattsömnen störs, då det smärtar
och kan vara svårt att ligga på sidan.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

När brosket i axeln tunnats ut och ledytebrosket är skadat uppstår ömhet, smärta, stelhet och axeln kan bli svullen. Ofta störs nattsömnen av smärtan. Vill du ha hjälp mot dina besvär med axelledsartros så kan vi effektivt behandla dig hos oss på Elit Ortopedi.

För att behandla denna åkomma har olika biologiska behandlingsmetoder utvecklats, såsom PRP (platelet-rich plasma), ACP (autologous conditioned plasma) och stamcellsbehandling

PRP är en behandlingsmetod där patientens eget blod används för att skapa en hög koncentration av blodplättar som innehåller tillväxtfaktorer. Denna substans injiceras sedan i den drabbade axelleden för att främja läkning och återhämtning av skadad vävnad. ACP är en liknande metod där patientens eget blod centrifugeras för att separera och koncentrera tillväxtfaktorer som sedan injiceras i axelleden. Stamcellsbehandling innebär att stamceller tas från patientens egen kropp och injiceras i den drabbade leden för att främja regenerering och läkning av skadad vävnad.

Fördelarna med dessa biologiska behandlingsmetoder är att de är relativt säkra, då de använder patientens egna biologiska resurser, och har visat sig vara effektiva för att minska smärta, förbättra rörlighet och främja läkning i axelleden. Studier har visat att patienter som har behandlats med PRP, ACP och stamcellsbehandling ofta upplever förbättringar i sina symtom och en ökad livskvalitet.

I jämförelse med mer invasiva alternativ, såsom kirurgi, anses biologiska behandlingsmetoder som PRP, ACP och stamcellsbehandling vara mindre riskfyllda och mer skonsamma för patienten. Därför betraktas de ofta som de bästa alternativen för att behandla axelledsartros.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att biologiska behandlingsmetoder såsom PRP, ACP och stamcellsbehandling är effektiva alternativ för att behandla axelledsartros. Dessa metoder kan hjälpa till att minska smärta, förbättra rörlighet och främja läkning i den drabbade leden, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad livskvalitet för patienter med denna sjukdom. Det är viktigt att fortsätta forska och utveckla dessa behandlingsmetoder för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för personer som lider av axelledsartros.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Axelinstabilitet

Axelinstabilitet innebär att axelleden hoppat ur leden eller är på väg att hoppa ur.

Jämte smärta med ont i axeln är instabilitet det vanligaste axelproblemet. Instabilitet med upprepade besvär är vanliga inom idrotten, antingen i form av luxation (axeln går helt ur led) eller subluxation, som innebär en instabilitetskänsla där det känns som att axeln går delvis ur led men hoppar tillbaka av sig själv.

Luxation sker ofta hos unga, aktiva individer under 30 år. Det vanligaste skadesättet är när armen är ovanför huvudet, som vid en kaströrelse, och en yttre kraft läggs på som drar armen ytterligare bakåt. Ibland sker luxationerna i samband med fall med utsträckt arm.

När luxationen sker på personer över 30 år är det oftast i kombination med andra typer av skador, som frakturer i skuldran eller en så kallad rotatorcuffskada (se text om rotatoruffsruptur). Det finns också personer som är födda med en överrörlig axelled som konsekvent upplever subluxationer utan speciellt mycket smärta. Instabilitet kan förekomma i flera riktningar, vanligast är framåt, men även bakåt och neråt förekommer.

I vissa fall kan instabilitet ge symptom med enbart smärta, till exempel vid snabba rörelser av axelleden, vilket i regel är fallet hos unga idrottare. Luxation, alltså att axeln ”hoppar ur led”, är ofta en mycket smärtsam upplevelse och många gånger krävs det att man akut ”lägger tillbaka” kulan mot ledpannan på en akutmottagning. Detta tillstånd medför ofta att en skada uppstår i de strukturer som stabiliserar axelleden. Ibland orsakar dessa skador en kronisk instabilitet, vilket innebär att kulan har lättare att glida ur leden helt eller delvis. Många känner då att de inte längre kan lita på sin axel och vågar inte använda den som vanligt.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Instabilitet är ett av de absolut vanligaste axelproblemen. Många får problem med att axeln går ur led, eller delvis går ur led. Detta kan göra mycket ont och om axelleden hoppar ur led så innebär varje tillfälle man behöver lägga tillbaka ledkulan att strukturerna som stabiliserar axelleden skadas ytterligare. Hos Elit Ortopedi behandlar vi axelinstabilitet effektivt med hjälp av bland annat biologiska behandlingar, PRP/ACP och vi kan även erbjuda operation på vår klinik, utan väntetid..

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Frozen shoulder

Frozen shoulder är ett tillstånd där själva ledkapseln blir väldigt stel och rörelseförmågan minskar drastiskt.

Frozen shoulder, även kallat frusen axel eller frusen skuldra, är ett smärttillstånd som är vanligast förekommande i åldern 40-60 år. Frozen shoulder innebär att smärtan över tid övergår i försämrad rörelseförmåga – axeln stelnar till. Orsaken till detta är att ledband och ledkapseln, som innesluter axelleden, krymper och förtjockas, vilket minskar axelledens rörelseförmåga och man får ont i axlarna.

Frozen shoulder har ett så kallat trifasiskt förlopp, där man går igenom tre faser innan besvären försvinner av sig själva. Genomsnittlig tid för hela förloppet från besvär till fullständig läkning med smärtfrihet och full rörlighet är cirka två år. Bakomliggande orsaker är inte helt kartlagda. Oftast kommer syndromet spontant, men det kan också bero på ett tidigare trauma på axeln. Man vet att diabetiker och kvinnor har en ökad risk.

Det första symtomet är vanligtvis en tilltagande smärta i axeln och även värk vid vila kan förekomma. Denna fas betecknas ofta som frysningsfasen och sker successivt under de första 2-9 månaderna. Några av de första tecknen är svårigheter att vrida armen utåt eller att stoppa ned skjortan eller blusen i byxorna.

Nästa fas, under månad 4-12, kallas för stelhetsfasen och består framförallt av kraftigt minskad rörlighet (främst vid rotation utåt) men även viss smärta i ändlägena. Sista och tredje fasen äger rum någon gång mellan 6 och 24 månader och kallas för upptiningsfasen. Denna slutfas kännetecknas av successiv återkomst av rörlighet i axeln och under denna period har smärtan oftast försvunnit.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Traditionella behandlingsmetoder för frusen axel inkluderar fysioterapi, smärtlindring och i vissa fall kortisoninjektioner. På senare tid har biologisk behandling blivit allt mer populärt som ett alternativ till konventionella metoder.

Platelet-Rich Plasma (PRP) ochj Autologous Conditioned Plasma (ACP) är två typer av biologiska behandlingar som används för att behandla frusen axel på Elit Ortopedi. Dessa behandlingar innebär att blod tas från patienten och centrifugeras för att separera och extrahera de tillväxtfaktorer och andra ämnen som kan främja läkning. Därefter injiceras dessa koncentrerade ämnen tillbaka i axelleden för att stimulera läkningsprocessen.

Hydrodilatation är en annan biologisk behandlingsmetod som används för att behandla frusen axel. Det innebär att en blandning av saltvatten och steroider injiceras i axelleden under tryck för att sträcka ut den förträngda kapseln och öka rörligheten i leden.

Ett starkt argument för att använda biologisk behandling som PRP, ACP MAX och hydrodilatation för frusen axel är att dessa metoder kan främja läkning på ett naturligt sätt utan att behöva använda starka mediciner eller genomgå kirurgi. Genom att stimulera kroppens egna läkningsprocesser kan biologisk behandling vara en effektiv och skonsam metod för att behandla frusen axel och minska smärta och stelhet.

Ett annat argument för biologisk behandling är att det kan ge långsiktiga och hållbara resultat jämfört med mer tillfälliga lösningar som smärtlindring eller kortisoninjektioner. Genom att återställa normal funktion i axelleden kan patienter uppleva långvarig lindring av sina symptom och förbättrad livskvalitet.

Sammanfattningsvis kan man säga att biologisk behandling som PRP, ACP MAX och hydrodilatation kan vara effektiva och säkra alternativ för att behandla frusen axel. Genom att stimulera kroppens egna läkningsprocesser kan dessa behandlingsmetoder hjälpa patienter att återfå normal rörlighet och minska smärta. Det är viktigt att fortsätta utforska och utveckla biologiska behandlingar för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till patienter med frusen axel.

Detta är också vetenskapligt belagd med stöd av många vetenskapliga översikter. Doktor Ferm har redan praktiserat i metoden i åtta år innan studier och forskning kom till samma slutsatser.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.